Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM opublikował wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku
28.08.2014

ATM S.A. przedstawiła sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 roku. Osiągnięte w tym okresie przychody ze sprzedaży (ok. 62 mln zł po wyłączeniu kontraktu OST 112) oraz marża ze sprzedaży (ok. 36,5 mln zł) były o 3% niższe niż w I półroczu 2013 roku, zaś zysk EBITDA pozostał na zbliżonym poziomie r/r (ok. 22 mln zł).

Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Spółka wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości ok. 8,5 mln zł (spadek o 1% r/r) oraz zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie ponad 6,5 mln zł (zniżka o 18,5% r/r).

Z jednej strony ATM w kolejnym już okresie konsekwentnie realizował założenia dotyczące sprzedaży usług kolokacyjnych. Z drugiej zarówno wyniki kwartalne, jak i półroczne zostały dotknięte przez niekorzystne zmiany rynkowe dotyczące usług transmisji danych i dostępu do Internetu. W następstwie osiągnięte zostały niższe od oczekiwanych przychody ze sprzedaży łączy (nieabonamentowe). Łączne rezultaty wypracowane przez Spółkę, a w szczególności ich roczna dynamika, nie spełniły zatem oczekiwań Zarządu.

Na całej działalności Spółka utrzymała wysoki poziom rentowności operacyjnej (ok. 60% marży ze sprzedaży, ok. 35% marży zysku EBITDA). Udział przychodów cyklicznych (abonamentowych) w całości przychodów ATM wyniósł w I połowie 2014 roku ok. 94%, nieznacznie przekraczając średnią wartość z poprzednich okresów (ok. 90%). Na uwagę zasługuje wciąż szybko rosnące portfolio obsługiwanych klientów na koniec drugiego kwartału ich liczba przekroczyła 1700 (ponad 20% r/r).

Fundamentalną dla rozwoju ATM kategorią usług pozostają usługi centrów danych. W I półroczu br. przychody z kolokacji stanowiły blisko połowę wszystkich przychodów ATM (z wyłączeniem kontraktu OST 112) oraz wygenerowały ok. 2/3 całkowitej marży abonamentowej. Z łącznej kwoty ponad 30,5 mln zł przychodów z usług centrów danych niemal 99% stanowiły w minionym półroczu przychody o charakterze abonamentowym. Dynamika wzrostu abonamentów w I półroczu 2014 roku wyniosła jedynie ok. 13,5% r/r, co było przede wszystkim spowodowane przez znaczne ograniczenie współpracy z jednym z dużych klientów na usługi kolokacyjne (na skutek procesów konsolidacyjnych w branży klienta) przychody z usług centrów danych od tego klienta zaczęły się zmniejszać pod koniec 2013 r. oraz uległy dalszemu zmniejszeniu w I połowie 2014 r. Ten czynnik nie wystąpi już w drugiej połowie 2014 roku. Mimo to w drugim kwartale 2014 roku osiągnięto największą w historii kwartalną sprzedaż usług kolokacyjnych, wyższą niż w rekordowym do tej pory czwartym kwartale 2013 roku, co oznacza powrót na ścieżkę wzrostu przychodów w tej kategorii usług.

Wzrost sprzedaży wynika zarówno ze sprzedaży do dużych klientów, jak i z konsekwentnego wzrostu liczby klientów małych i średnich rok do roku liczba klientów na usługi kolokacyjne wzrosła o 30%.

Powyższy trend znalazł odbicie w strukturze odbiorców wprawdzie w dalszym ciągu za ponad połowę przychodów ze sprzedaży usług kolokacyjnych odpowiadają łącznie odbiorcy z sektorów telekomunikacyjnego oraz finansowego, niemniej coraz istotniejszy udział, sięgający 26%, notują klienci z pozostałych branż, w tym przede wszystkim przedstawiciele segmentu MŚP.

Pod koniec drugiego kwartału br. oddany został do użytkowania pierwszy etap najnowszego budynku Centrum Danych ATMAN F4 (docelowo ok. 1000 m kw. powierzchni kolokacyjnej netto). W minionym kwartale rozpoczęta została również budowa kolejnego budynku CD ATMAN F5 (ok. 1400 m kw. powierzchni kolokacyjnej netto), którego ukończenie planowane jest na pierwszą połowę 2015 roku.

Przychody ze sprzedaży usług transmisyjnych były w I półroczu bieżącego roku wyraźnie niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (spadek o 17% r/r do 20,2 mln zł). Wynika to przede wszystkim ze wspomnianych na wstępie wyjątkowo niskich przychodów nieabonamentowych ze sprzedaży nowych łączy. Drugą ważną przyczyną tego negatywnego zjawiska są trudności w przełamaniu spadkowej tendencji w obszarze przychodów abonamentowych (spadek cen jednostkowych) dodatkowo Spółka odczuła na tym polu również ograniczenie współpracy z jednym z dużych klientów na usługi kolokacyjne (wspomniane powyżej przy okazji omawiania wyników usług centrów danych).

ATM usiłuje przeciwdziałać opisanemu wyżej spadkowemu trendowi dotyczącemu abonamentów poprzez konsekwentne zwiększanie liczby lokalizacji biznesowych przyłączonych do sieci ATMAN w ciągu I półrocza br. wzrosła ona o ok. 10%, a na koniec drugiego kwartału 2014 roku była wyższa o 20% w ujęciu rok do roku. W dalszej perspektywie tendencja ta powinna się utrzymać, pozwalając na generowanie coraz wyższych przychodów od klientów biznesowych (innych niż operatorzy telekomunikacyjni), którzy mają zakończenia łączy w lokalizacjach biznesowych podłączonych do sieci Spółki. Jednak ciągle jeszcze ok. 70% przychodów w dziedzinie usług światłowodowych i transmisji danych pochodzi z sektora telekomunikacyjnego i przychody te mogą być narażone na ogólną słabość tego sektora w najbliższych kwartałach.

W przychodach ze sprzedaży usług dostępu do Internetu odnotowano w drugim kwartale zbliżony wynik do tego z pierwszego kwartału bieżącego roku (ok. 4,5 mln zł; -1,5% q/q), co przełożyło się na ok. 9 mln zł przychodów od początku 2014 roku (4% mniej niż przed rokiem). W dalszym ciągu obserwowany jest zatem boczny trend w tej kategorii usług przychody utrzymują się na mniej więcej stałym poziomie przy spadających cenach jednostkowych przede wszystkim dzięki obsłudze coraz większej liczby mniejszych klientów. Znajduje to odbicie w strukturze klientów, gdzie już ponad 40% przychodów pochodzi od pozostałych klientów, a sektor telekomunikacji zapewnia tylko ok. 1/3 przychodów. Na koniec ostatniego półrocza liczba fakturowanych kontrahentów wzrosła w tym obszarze o ok. 18% r/r.

Pliki do pobrania:
pdfATM opublikował wyniki za pierwsze półrocze 2014 rokuPDF (247.14 KB)


 
w góręw górę